Thứ sáu, 27/01/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2017
      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017 09:34 06/03/2017 [1235]

 - Báo cáo việc công khai bản kê khai tài sản của Lãnh đạo đơn vị cho Phòng Tổ chức;

- Báo cáo số liệu thống kê giáo trình và tài liệu tham khảo cho Phòng Khảo thí & ĐBCLGD (Đ/c Duyên và các phòng sách);

- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí 9.1; 9.6 trong KĐCLGD chuẩn bị cho đánh giá CLGD.  

- Nhắc nhỡ các khoa giới thiệu sách mua phục vụ đào tạo năm 2017 (đ/c Lượng)

- Lên danh mục báo, tạp chí mất năm 2013 và 2014 và giá tiền đền bù. (Duyên phụ trách, các đ/c liên quan thực hiện)

- Tiếp tục giải quyết việc bàn giao báo, tạp chí giữa đ/c My và đ/c Châu (số báo, tạp chí tại tầng 5).

- Tiếp tục công việc bàn giao sách phòng sách Tham khảo (Đ/c An và Loan)

- Triển khai thường xuyên công tác thanh lọc tài liệu để thanh lý (dự kiến hè 2017)

- Đ/c Duyên đi học TCCT từ 21/2 - 27/5/2017.

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 08:57 14/08/2017 [3458]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017 09:27 17/07/2017 [1042]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017 09:22 17/07/2017 [995]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 09:17 17/07/2017 [1033]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 10:19 12/05/2017 [1224]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 10:10 12/05/2017 [1083]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 08:27 17/01/2017 [1256]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM